Statutter og vedtekter
Vedtekter

Lover og regler for sangkoret Tonleik

Rev. i henhold til årsmøtevedtak 25.01.2010

§ 1

1. Koret ble stiftet 17. januar 1951 og rekonstruert 18. oktober s.å. Alle som var aktive i dette tidsrom regnes for korets stiftere.

2. Korets navn er Tonleik.

3. Koret er upolitisk.

§ 2

1. Enhver kan opptas som medlem etter å ha avlagt enkel stemmeprøve for dirigenten.

Dirigenten plasserer vedkommende på riktig stemmegruppe.

Dirigenten kan innkalle ethvert medlem til fornyet stemmeprøve.

2. Ved langvarig sykdom, utdanning mv. anses fullt medlemskap for opprettholdt i inntil ett års fravær, når kontingent for passivt medlemskap er betalt.

Kontingent for passivt medlemskap settes til 50 % av gjeldende kontingent. Passivt medlemskap gir ikke stemmerett.

3. Fravær som varer inntil to måneder gir ingen reduksjon i kontingenten for aktivt medlemskap.

§ 3

1. Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis.

2. Styret kan, hvis det er påkrevet, forandre kontingenten, men bare med flertallsstøtte fra medlemmene på den øvelseskvelden dette gjøres kjent.

Medlemmene varsles en (1) uke på forhånd at avstemming skal foretas.

3. All kontingent, om den er fastsatt i henhold til pkt. 1 eller 2, forutsettes bare å dekke de nødvendige utgifter til korets sanglige/musikalske formål.

§ 4

1. De ordinære sangøvelser holdes en gang i uken fra aug./sept. – mai/juni.

2. Styret fører oversikt over fremmøte til øvelser i koret.

3. Ved høyt fravær tar styret kontakt for å finne årsaken til fraværet.

Gjentatte fravær uten årsak kan føre til at vedkommende strykes som medlem. Likegyldighet med ubetalt kontingent kan etter samme prosedyre få samme følge.

4. Dirigenten kan i samråd med styret nekte medlemmer deltagelse i konsertopptredener på grunn av høyt fravær i vedkommende periode eller semester.

§ 5

1. Korets medlemmer plikter å være lojale mot det sangerantrekk som er vedtatt.

§ 6

1. Årsmøte holdes første mandag i februar hvert år.

2. Innkalling og dagsorden for årsmøtet sendes/leveres medlemmene 2 uker før årsmøtet.

3. Årsberetning, revidert regnskap, budsjett, valgkomiteens forslag og innkomne forslag leveres/sendes medlemmene en uke før årsmøtet.

4. Ekstraordinært årsmøte holdes når styret finner det påkrevet eller når minst en fjerdedel av de aktive skriftlig forlanger det.

§ 7

1. Koret ledes av et styre som består av leder, nestleder, sekretær, kasserer og styremedlem. For styret velges to vararepresentanter.

2 Leder velges for ett år. Nestleder, sekretær, kasserer og styremedlem velges for to år, men slik at bare to er på valg samtidig.

3. Vararepresentantene velges for ett år. De har stemmerett når de innkalles til styremøter.

4. Årsmøtet velger to revisorer og en valgkomité på to medlemmer. Disse velges for to år, men slik at bare en revisor og ett medlem av valgkomiteen er på valg samtidig.

§ 8

1. Musikkutvalget og styret i samråd med dirigent setter opp et arbeidsprogram og repertoar for hvert semester.

2. Alle medlemmer kan komme med forslag til repertoar/sanger til dirigent og musikkutvalg.

§ 9

1. Revisorene plikter å gjennomgå korets regnskap så ofte de eller styret finner det ønskelig.

§ 10

1. Alle forespørsler angående korets opptredener skal forelegges medlemmene. Det samme gjelder egne konserter.

§ 11

1. Alle forslag på årsmøter, medlemsmøter og styremøter vedtas eller forkastes med alminnelig flertall når intet annet er nevnt i loven.

2. Denne lovs paragrafer kan bare forandres med to tredjedels stemmeflertall av de aktive medlemmene.

3. Forslag til lovforandring må skje skriftlig til styret innen to uker før årsmøtet.

4. Et lovlig innkalt årsmøte er beslutningsdyktig uansett antall fremmøtte. Alle valg og vedtak – vedtektsendringer unntatt – treffes med simpelt flertall. Årsmøtet avgjør om en avstemming skal være skriftlig. Dersom ett stemmeberettiget medlem ønsker skriftlig avstemming, skal dette skje. Ved stemmelikhet er styrelederens stemme avgjørende.

§ 12

1. Skulle det bli aktuelt å oppløse, eventuelt å innstille virksomheten inntil videre, skal styret underrette medlemmene skriftlig og innkalle til ekstraordinært årsmøte.

2. Beslutning om oppløsning eller foreløpig innstilling av korets virksomhet krever to tredjedels stemmeflertall av korets aktive medlemmer.

3. Eventuelle midler ved korets oppløsning skal settes bort til et fond, og fane og andre eiendeler oppbevares forsvarlig for senere gjenopprettelse av et blandet kor, som forplikter seg til å respektere disse lover.

Rev. I henhold til årsmøtevedtak 25.01.2010

Statutter

Statutter

Gjeldende pr. 25.01.2010

Medaljer

Ved utnevnelse til æresmedlem tildeles æresmedalje og diplom.

Rigge-/ryddesjef

Korets sekretær setter opp liste over hvilken stemmegruppe som rydder etter sangøvelsen.

Regi

Korets styre tar seg av regien for eksterne arrangementer, evt. konserter/opptredener.

Arrangementskomiteens gjøremål

Arrangementskomiteen skal ha ansvaret for:

1. Arrangement i forbindelse med korets konserter. Herunder borddekking, servering av

kaffe og kaker, rydding og annet etterarbeid.

(Fremsetting av bord og stoler angår hele koret, som også skal hjelpe til med dekking

og rydding av servise).

2. Arrangement av månedlige kaffepauser.

3. Arrangement av førjulssammenkomst og sommeravslutning.

4. Arrangementskomiteen fører eget regnskap som leveres styret ved kasserer.

Festkomite

1. Festkomite til korets festtilstelninger utpekes av styret for hvert enkelt tilfelle.

2. Festkomiteen fører regnskap for hver fest. Regnskapet leveres styret v/kasserer.

Nødvendige tilskudd avtales på forhånd med styret.

Turkomite

1. Styret velger ut medlemmer til turkomite senest i begynnelsen av høstsemesteret.

Ett av medlemmene bør ha vært i turkomite tidligere.

2 Reisemålet kan være fastlagt av styret, eller komiteen blir bedt om å komme med

forslag til reisemål.

3. Turen skal være sangertur, dvs. koret skal være "sangbart".

4. Turen arrangeres normalt i tiden mai/juni, og tar sikte på lang og kort tur annethvert år.

5. Turkomiteen har ansvar for vinlotteriet. Midlene benyttes på korturen etter avtale med styret.

6. Turkomiteen fører regnskap for turen og vinlotteriet.

Gjeldende pr. 25.01.2010

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

15.08 | 18:40

Hei, jeg vil gjerne være med å synge i Tonleik. Kan dere sende info til min nye mailadresse: ranv.solb@Gmail.com?

...
24.09 | 22:02

Beklager det. Det skulle ha kommet frem, men ikke alt som virker som man tror! Adressen min er :ingebjorg.solum@hotmail.com 😊

...
24.09 | 16:30

Hei igjen:) Jeg tror kanskje du glemte å legge inn e-postadressen din?

Martin☺️

...
23.09 | 22:20

Hei Martin.
Så hyggelig å høre fra deg. i vårt kor trenger vi alle stemmer, men en tenor er jo helt topp!
Legger ved e-posten min. Så snakkes vi!

Ingebjørg

...
Du liker denne siden
Hei!
Prøv å lage din egen hjemmeside som jeg.
Det er enkelt, og du kan prøve det helt gratis.
ANNONSE